Połącz się z naszym konsultantem Pn-Pt:  8-17 Sb:  8-14 12 653 74 54      607 503 069

Opony Vredestein Wintrac Pro 215/45R17 91 V

Opony Vredestein
 • Producent
  Vredestein
 • Model
  Wintrac Pro
 • Rozmiar
 • Sezon
  Zimowe Opony Zimowe
 • Pojazd
  Osobowe
 • Indeks prędkości
  V
 • Indeks nośności
  91
 • Produkcja
  bieżąca produkcja
 • Dostępność
  72 godziny
 • Oznaczenia
  FR, XL co to znaczy?
Opony Vredestein Wintrac Pro 215/45R17 91 V
Sezon
Zimowe Opony Zimowe
Oceń opony:

cena brutto

669
Potrzebujesz porady?

Nasi specjaliści z dziedziny opon czekają na pytania (tel. na górze strony).

dostawa gratis

Opony Vredestein Wintrac Pro 215/45R17 91 V

Opony według etykiety producenta posiadają poniższe klasy:

Oszczędność - opór toczenia
E

Wielkość oporów toczenia opony.

Hamowanie na mokrej nawierzchni
B

Droga hamowania na mokrej nawierzchni.

Hałas zewnętrzny
72dB

Hałas wytwarzany przez opony przejeżdżającego samochodu.

Warunki Gwarancji z tytułu wad i zużycia opon dystrybuowanych przez Vredestein Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów wyprodukowanych przez Producenta, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem.
2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji użyte jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio:
„Gwarant” – Vredestein Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
„Nabywca” – oznacza nabywcę Produktu wyprodukowanego przez Producenta. Określenie to obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców.
„Producent” - Vredestein Banden B. V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii.
“Produkt” – opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV,
rolnicze i przemysłowe.
„Gwarancja” – oznacza gwarancję jakości Produktu udzieloną zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta.
„Numer DOT” – oznacza datę wyprodukowania Produktu przez Producenta, umieszczoną trwale na boku opony.
„Całkowite zużycie Produktu” – sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż 1,6 mm.
„Procentowy stopień zużycia Produktu” - pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie wyliczona w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie nw. wzoru
A = (1 - B - 1,6 mm / C - 1,6 mm x100)
A – stopień zużycia opony (w %)
B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w3 punktach na obwodzie opony (w mm)
C – głębokość bieżnika nowej opony (w mm)
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.
4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty zakupu Produktu lub do momentu osiągnięcia Całkowitegozużycia Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
5. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z:
1) nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania Produktu, podczas których narażony jest on w szczególności naodkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur,
2) eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lubparametrami technicznymi,
3) nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu,
4) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy,
5) niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyśpieszania,
6) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,
7) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych,
8) eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i/lub Producenta,
9) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanychoddziaływaniem substancji chemicznych,
10) użycia w zawodach sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
11) zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu i Producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadekdrogowy, pożar, powódź, itp.
6. Gwarancja nie obejmuje Produktów:
1) naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot, który naprawy dokonał,
2) bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość wykonaniaoraz podmiot odpowiedzialny za ten proces,
3) z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem DOT.
4) całkowicie zużytych.
7. Celem skorzystania z gwarancji Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Produkt do miejsca jego zakupu.
8. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie stosownego protokołu.
9. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji Uprawniony zgwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanegoProduktu do podmiotu wskazanego w punkcie 7 powyżej, wterminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty wykrycia wady,
10. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w punkcie 9wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
11. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie przez Uprawnionego z gwarancji ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej datę sprzedaży, dane Produktu oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.
12. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona wciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu domiejsca jego zakupu, przy czym Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu powyższego terminu,
wynikające z przyczyn niezależnych od Gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i/lub podmiotu przyjmującego reklamację.
13. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną wokresie obowiązywania gwarancji, określonym w punkcie 4powyżej, Nabywca ma prawo:
1) do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, jeżeliwada Produktu ujawni się w okresie pierwszych 12 miesięcyużytkowania Produktu, Vredestein Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, PolandT 0048 22 886 81 00, F 0048 22 886 81 02E customer.pl@vredestein.com www.vredestein-polska.pl
2) do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada Produktuujawni się w okresie po upływie pierwszych 12 miesięcyużytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu zostaniepomniejszony o kwotę odpowiadającą ProcentowemuStopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu Produkturozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu zakupuProduktu, cenę detaliczną Produktu.
14. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupionyProdukt faktury VAT, przyjmuje się, że Uprawniony z gwarancjibędzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
15. Prawa i obowiązki stron wynikających z niniejszej gwarancjireguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszychOgólnych Warunkach Gwarancji.
16. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza,
ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z Ustawy zdnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.